به گزارش روابط عمومی بیمه حکمت، بر اساس آمارهای منتشر شده، شرکت بیمه حکمت با انتخاب ریسک های مناسب و اعمال نرخ های اکچوئری شده و فنی، رشد تولید قابل قبولی را نصیب این شرکت کرده است.

بر همین اساس، رشد تولید صنعت بیمه معادل ۳۵/۷ درصد و رشد شرکت بیمه حکمت معادل ۵۸/۸ درصد است  و ضریب خسارت این شرکت از ۶۴ درصد به ۵۳ درصد کاهش یافته است.

مطلب قبلیصدور كروكی الكترونیك، زمینه ساز پرداخت سریع خسارت
مطلب بعدی«یکشنبه‌ها با نماینده‌ها» به استان‌ها رسید