مطلب قبلیبیمه ایران استان سمنان بیش از 28 میلیارد ریال خسارت آتش سوزی پرداخت کرد
مطلب بعدیدر جریان بازدید مدیر عامل بیمه ایران از خراسان رضوی، خسارت آتش سوزی به مبلغ ۱۷میلیارد تومان پرداخت شد