مطلب قبلیکسب جایزه ملی مدیریت مالی ایران در سطح تقدیر نامه دو ستاره
مطلب بعدیرتبه‌بندی 100 شرکت برتر ایران؛ بیمه سرمد جوان‌ترین شرکت در میان یازده شرکت برتر بیمه ایران