مطلب قبلیدکتر همتی در اولین گردهمایی ارزیابان خسارت صنعت بیمه: پرداخت به موقع خسارت، هدف اصلی صنعت بیمه است
مطلب بعدیپرداخت به موقع خسارت زیاندیدگان از سیاست های راهبردی بیمه البرز است