مطلب قبلیانتخاب خانم مهرنوش نجابتی بعنوان دبیر کارگروه بیمه های مسئولیت
مطلب بعدیکارخانه کربنات سدیم فیروزآباد تحت پوشش بیمه مهندسی بیمه سامان قرار دارد