مطلب قبلیاجرایی کردن سوئیچ بیمه، خط قرمز بیمه مرکزی است
مطلب بعدیبا ابلاغ رئیس کل بیمه مرکزی؛ نکوئی،مدیرعامل بیمه آسماری شد