سوري چهار دوره است که دبیری کارگروه شبکه فروش و بازاریابی سنديكاي بيمه گران هستند و در اين مدن توانسته حلقه اتصال خوبی بین اجزا و ارکان مرتبط با حوزه تخصصی این کارگروه ایجاد کند و به همین دلیل از مقبولیت عمومی خوبی در بین نمایندگان شبکه فروش برخوردار است.
وي همچنين با حفظ سمت در سنديكا عضو شوراي ارزيابي خسارت و همچنين دبير شوراي مشورتي شبكه فروش هم مي باشد

دكتر نيما نورالهي مديرعامل بيمه تجارت نو طي حكم ايشان را به عنوان معاونت بيمه هاي اشخاص و مسئوليت منصوب نمود.

مطلب قبلیقائم مقام شرکت بیمه دی منصوب شد
مطلب بعدیرادیو مراقب بیمه- جمعه 13 خرداد ۱۴۰۱