نخستین جلسه از سلسله جلسات پنل خبرگی استقرار چرخه بهره وری در بیمه مرکزی برگزار شد.

به گزارش اداره کل روابط‌عمومی و امور بین الملل بیمه مرکزی، در این جلسه که با حضور اعضای پنل خبرگی بیمه مرکزی در خصوص استقرار چرخه بهره وری برگزارشد، فرآیندهای مرتبط با بهره وری مانند شناسایی مسئله، تعریف مساله، تحلیل و اولویت بندی مسائل، عوامل موثر بر این مسایل و برنامه های بهبود بهره وری تبیین شد.

در این جلسه با اشاره به مراحل دهگانه در دستور العمل های قانونی و مقرراتی ابلاغی، اعلام شد که با توجه به تغییر رویکرد استقرار بهره وری در دستگاهها به صورت مسئله محوری، تعریف دقیق مسائلی که منجر به کاهش بهره وری در سازمان می شوند از اهمیت فراوانی برخوردار است که در نهایت با استفاده از مدل ها و الگوهای علمی و با همکاری اعصای پنل استخراج خواهد شد.

بر اساس قوانین ، مقررات و الزامات برنامه ای ، فرایندهای مرتبط با بهره وری در همه سازمانها و دستگاه‌ها باید تعریف و تبیین شود.
مقدمات اجرایی شدن این سیاست در بیمه مرکزی قبلا با تشکیل کمیته بهره وری و سیاستگزاری در این زمینه آغاز شده بود که با تعیین اعضای پنل خبرگی از کارشناسان و مدیران وارد مرحله اجرایی شد و پس از طی این مقدمات، جلسات تخصصی تر در قالب پنج پنل خبرگی در هر یک از حوزه و معاونتها ادامه خواهد یافت تا نهایتا تا پایان سال نهایی شود.

مطلب قبلیرشد 38 درصدی تولید حق بیمه در سرپرستی منطقه 6
مطلب بعدیحضور شرکت بیمه آسماری در کیش اینوکس ۲۰۲۱