آرشیو : رادیو بیمه

رادیو مراقب بیمه – ۹۷/۰۲/۲۷

رادیو مراقب بیمه – ۹۷/۰۲/۲۷

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۷

رادیو مراقب بیمه (جمعه ۹۷/۰۲/۲۱)

رادیو مراقب بیمه (جمعه ۹۷/۰۲/۲۱)

۲۲ اردیبهشت ۱۳۹۷

رادیو مراقب بیمه (جمعه ۹۷/۰۲/۱۴)

رادیو مراقب بیمه (جمعه ۹۷/۰۲/۱۴)

۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۷

رادیو مراقب بیمه (جمعه ۹۷/۰۲/۰۷)

رادیو مراقب بیمه (جمعه ۹۷/۰۲/۰۷)

۰۸ اردیبهشت ۱۳۹۷

رادیو مراقب بیمه (جمعه ۹۷/۰۱/۱۷)

رادیو مراقب بیمه (جمعه ۹۷/۰۱/۱۷)

۱۸ فروردین ۱۳۹۷

رادیو مراقب بیمه (جمعه ۹۶/۱۲/۱۸)

رادیو مراقب بیمه (جمعه ۹۶/۱۲/۱۸)

۱۹ اسفند ۱۳۹۶

"مشروح اخبار صنعت در هفته ای که گذشت.........."

رادیو مراقب بیمه (جمعه ۹۶/۱۲/۱۱)

رادیو مراقب بیمه (جمعه ۹۶/۱۲/۱۱)

۱۱ اسفند ۱۳۹۶

رادیو مراقب بیمه (جمعه ۹۶/۱۲/۰۴)

رادیو مراقب بیمه (جمعه ۹۶/۱۲/۰۴)

۰۴ اسفند ۱۳۹۶

رادیو مراقب بیمه (جمعه ۹۶/۱۱/۲۷)

رادیو مراقب بیمه (جمعه ۹۶/۱۱/۲۷)

۲۸ بهمن ۱۳۹۶

رادیو مراقب بیمه (جمعه ۹۶/۱۱/۱۳)

رادیو مراقب بیمه (جمعه ۹۶/۱۱/۱۳)

۱۴ بهمن ۱۳۹۶

"مشروح اخبار صنعت در هفته ای که گذشت.........."